GDPR – Adrem

GDPR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Update: Descărcați de aici Clauze contractuale standard iunie 2021 CELEX 32021D0915 RO TXT

 1. Datele de contact ale ADREM (în continuare Compania) ca operator de date cu caracter personal: București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 3, sector 1
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: protectiadatelor@adrem.ro
 3. Scopul Prelucrării datelor cu caracter personal: Scopurile prelucrărilor de date cu caracter personal vizează realizarea activității economice specifice, aceasta incluzând atât relațiile contractuale cu prestatori ori beneficiari ai Companiei cât și relații contractuale referitoare la recrutarea personalului și prestarea muncii, precum și obligațiile legale aferente acestora.

Compania poate acționa în calitate de Operator cât și în calitate de Împuternicit al altei societăți și va putea transmite datele cu caracter personal altor entități terțe doar pentru realizarea scopului contractelor încheiate ori după caz a obligațiilor legale incidente.

 1. Categoriile de date cu caracter personal procesate pot fi după caz, următoarele: Nume si prenume, CNP, serie și număr act identitate, permis de conducere, domiciliu, serie și număr de contract, ori contor, cont bancar, imagine, voce, semnături olografe, copie act identitate, număr de telefon, adresa de email, adresa de corespondenta, legături de familie, vârsta, gen, stare de sănătate, condamnări penale, sau după caz nivelul veniturilor ori al studiilor specializărilor și certificărilor, cookies, adrese IP și alte tipuri de date cu caracter personal reținute prin acte emise de autorități publice din tara sau străinătate, inclusiv instanțe judecătorești și organe de cercetare, ori prin declarații ale unor persoane fizice ori juridice.
 2. Categoriile de destinatari ai datelor Dvs. cu caracter personal pot fi după caz, următoarele: societăți care acționează în calitate de Operatori în raport cu Compania, societăți specializate în recuperarea creanțelor, avocați, Direcția pentru evidenta persoanelor și administrarea bazelor de date, traducători, unități bancare, instante de judecata, experți tehnici judiciari și executori judecătorești, operatori și furnizori de servicii de contabilitate, audit și IT din țară ori străinătate chiar și din afara Spațiului Economic European, asiguratorii și reasiguratori din țară ori străinătate stabiliți după caz în sau în afara Spațiului Economic European și mandatari ai acestora, operatori servicii poștale și curierat, persoane fizice ori juridice care justifică un interes legitim pentru obținerea respectivelor informații.

Pentru situațiile în care Compania exportă date cu caracter personal către organizații internaționale ori către state din afara Spațiului Economic European, la cerere va putea furniza dovezi privind garanțiile adecvate implementate.

 1. Datele cu caracter personal vor fi păstrate până la realizarea scopului și atâta timp cât Compania justifică un interes legitim pentru păstrarea acestora. Fără a ne limita, regula în general aplicată vizează perioadele minime de stocare prevăzute de legislația în vigoare în cazul anumitor categorii de documente sau cele privind prescripția extinctivă. Date cu caracter personal vor putea fi păstrate pentru a conserva exercitarea unui drept pe cale judecătorească sau de a asigura dovezile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale.
 2. Interesele legitime ale Companiei vizează o cât mai eficientă selecție și recrutare a personalului, prevenirea fraudelor, conservarea unor drepturi la apărare prin asigurarea dovezilor privind executarea obligațiilor, ori după caz eficientizarea proceselor interne și creșterea vitezei de soluționare a petițiilor ori de îndeplinire a obligațiilor legale;
 3. Fără a afecta obligațiile legale ale Companiei sau ale celor pe care Compania îi reprezintă puteți solicita, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării , având dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;
 4. Dreptul de acces la datele cu caracter personal – Vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că prelucrăm sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.
 5. Dreptul la rectificare – Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.
 6. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” – Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.
 7. Dreptul de a vă retrage consimțământul – Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.
 8. Dreptul la restricționarea prelucrării – Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.
 9. Dreptul la portabilitatea datelor – Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le- ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat, în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Companie.
 10. Dreptul la opoziție – Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
 11. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
 12. Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor.
 13. Dreptul de a va adresa justiției.

În situația în care datele Dvs. cu caracter personal sunt procesate de Companie în baza consimțământului Dvs. exprimat direct ori în relația cu alte entități, aveți dreptul să retrageți respectivul consimțământ direct în relația cu noi;

19. Datele Dvs. au fost obținute în urma unei interacțiuni directe cu Compania, inclusiv prin mandatari ai Dvs., angajatori ori alte persoane fizice ori juridice cu care vă aflați într-o relație contractuală ori de la autoritățile publice, instanțe de judecată, acte emise de autorități publice și instanțe de judecată din țară sau străinătate, declarații ori alte înscrisuri comunicate de persoane fizice sau juridice sau prin accesarea de către Dvs. a sistemelor noastre informatice, ori prin consultarea anumitor baze de date și altele asemenea.

20. Procesarea datelor nu se realizează prin intermediul unui sistem decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

Exercitarea drepturilor anterior enunțate se poate face:

– în mod direct prin prezentarea unei cereri la registratura Companiei din București, Str. Alexandrina nr. 20-22, sector 1;

sau

– electronic, prin accesarea formularelor puse la dispoziție în acest sens pe pagina de internet a companiei http://adrem.ro/adrem-contactpage/ și transmiterea acestora la adresa de email protectiadatelor@adrem.ro

INFORMARE GDPR PRELUCRARE DATE CURRICULUM VITAE

Vă informăm că, societatea noastră în calitate de operator, intenționează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul procesului de recrutare personal. Prelucrarea se va efectua pe baza acordului dumneavoastră liber exprimat, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul UE nr. 679/2016. În scopul mai sus menționat, societatea noastră va putea utiliza datele dumneavoastră, cuprinse în cadrul CV-ului transmis, în vederea analizării criteriilor de eligibilitate și selectării candidaturii. În acest sens, în funcție de rezultat, veți putea fi contactat în vederea organizării unui interviu, ce va putea constă într-una sau mai multe etape.

În sensul celor de mai sus vă informăm că, nu aveți nicio obligație legală de a furniza societății noastre datele înscrise în CV, comunicarea tuturor acestor informații bazându-se exclusiv pe acordul dumneavoastră de voință. În ipoteza în care nu doriți furnizarea acestor date cu caracter personal, va informăm că nu există nicio consecință negativă de natură juridică în sarcina dumneavoastră, însă societatea noastră nu va putea include candidatura dumneavoastră în procesul de recrutare.

Datele cu caracter personal astfel colectate de către societatea noastră vor putea fi stocate atât pe suport material/fizic, cât și electronic și nu vor fi comunicate vreunui destinatar terță parte, exceptând eventualitatea unor solicitări/obligații din partea instituțiilor abilitate ale statului, efectuate în condițiile legii.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, candidatul, în calitatea acestuia de persoană vizată, are dreptul de a-și retrage oricând consimțământul fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia și de a solicită societății noastre, în calitatea acesteia de operator, accesul, rectificarea sau restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal, având de asemenea dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

În principiu, societatea noastră va stoca datele cu caracter personal astfel obținute până la dată finalizării procesului de recrutare. În cazul în care candidatura dumneavoastră nu va fi selectată în vederea perfectării unui CIM (contract individual de muncă), ulterior finalizării procesului de recrutare, societatea noastră va putea păstra CV-ul în baza de date pentru viitoare oportunități de recrutare și angajare, pentru o perioada de cel mult 3 (trei) ani, cu posibilitatea unor actualizări anuale ale datelor înscrise în CV. În cazul în care nu doriți păstrarea CV-ului în baza noastră de date, ulterior finalizării procesului de recrutare, va rugăm să ne transmiteți o simplă solicitare în acest sens, conform coordonatelor de mai jos.

În cazul nerespectării de către societatea noastră a obligațiilor ce cad în sarcina acesteia cu privire la prelucrarea datelor, aveți dreptul de a va adresa atât instanțelor de judecată, cât și ANSPDCP.

Exercitarea drepturilor anterior enunțate se poate face: – în mod direct prin prezentarea unei cereri la registratură Companiei din București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 3, sector 1; sau – electronic, prin accesarea formularelor puse la dispoziție în acest sens pe pagină  de  internet  a  companiei http://adrem.ro/adrem-contactpage  și transmiterea acestora la adresa de e-mail protectiadatelor@adrem.ro.